K-My Invest

ขออภัย

ท่านใช้สิทธิจองซื้อครบตามจำนวนแล้ว
หากประสงค์จะจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
กรุณากดปุ่มจองซื้อ IPO ด้านล่างขออภัย

-

แบบประเมิน
ความเหมาะสม
ในการลงทุน (Suitability test)

กรุณาทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการลงทุนของคุณก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป

กรุณาระบุข้อมูล

กรุณาระบุหมายเลขบัตรให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง
นายธนดล แxxxxxxx
 • วันที่ทำแบบประเมิน 21/04/2021
 • วันที่ต้องประเมินใหม่ 21/04/2023
 • ความเสี่ยงที่คุณรับได้ ระดับ 7

ผู้ลงทุนควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ 2 ปี มิเช่นนั้นผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติมได้

นายธนดล แxxxxxxx
 • วันที่ทำแบบประเมิน 22/02/2022
 • คะแนนที่ได้
 • ประเภทนักลงทุน เสี่ยงสูง
 • ความเสี่ยงที่คุณรับได้ ระดับ 7
 • รับความเสี่ยงค่าเงิน ได้
 • รับความเสี่ยงอนุพันธ์ ได้บ้าง

ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์กองทุนและตราสารหนี้
(Risk Levels in Different Asset Types)

ต่ำ สูง

กองทุนและตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับท่านคือ

 • กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ (Domestic Money Market Fund)
 • กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (Money Market Fund with partial foreign investment)
 • กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Fund)
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
 • กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)
 • กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
 • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

ตราสารหนี้ที่ยื่นแบบก่อน 1 ม.ค. 64

 • ตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 1 ปี (Government Bonds (TTM ≤ 1 year))
 • หุ้นกู้ AA- ไม่เกิน 1 ปี (Corporate Bonds rated AA- (TTM ≤ 1 year))
 • หุ้นกู้ A- ไม่เกิน 1 ปี (Corporate Bonds rated A- (TTM ≤ 1 year))
 • หุ้นกู้อนุพันธ์ภายในประเทศ (Domestic Structure Notes)
 • ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (Callable Bonds)
 • ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับกํารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bonds)

Remark: TTM = Time To Maturity

ตราสารหนี้ที่ยื่นแบบตั้งแต่ 1 ม.ค. 64

 • ตราสาร Plain: Gov/SOE-G; Long-term rating: AAA(≤1Y)
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: AAA (>1Y), AA (≤5Y), A (≤1Y); Short-term rating: T1+, T1/F1+, F1
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: AA(>5Y), A(>1Y)
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: BBB (≤1Y); Short-term rating: T2, T3/F2, F3; Structure note: AAA (Principle protected 100%)
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: BBB (>1Y); Structure note: AAA (Principle protected < 100%), AA (Principle protected 100%)
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: BB (≤1Y) Short-term rating: T4, B; Structure note: AA (Principle protected < 100%), A (Principle protected 100%)
 • ตราสาร Plain: Long-term rating: BB(>1Y-5Y); Structure note: A (Principle protected <100%), BBB (Principle protected 100%); Perpetual bond, ตราสาร Basel III bond, Insurance capital bond: Investment grade

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
(Basic Asset Allocation)

เสี่ยงสูง

 • เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

 • ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชน

 • ตราสารทุน

 • การลงทุนทางเลือก *

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบประเมินความเสี่ยงชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ้น และสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

รายชื่อธนาคาร สูงสุด ต่อรายการ
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 2,000,000 บาท
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 2,000,000 บาท
ธนาคารกรุงไทย (KTB) 100,000 - 2,000,000 บาท*
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 2,000,000 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 2,000,000 บาท
ธนาคารทหารไทย (TMB) 1,000,000 บาท
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai) 10,000,000 บาท
ธนาคารธนชาติ (TBank) 500,000 บาท
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) 500,000 บาท
ธนาคารออมสิน (GSB) 500,000 บาท
ธนาคารยูโอบี (UOB) 500,000 - 1,000,000 บาท**

หมายเหตุ :

 • *วงเงินสูงสุดของผู้ใช้ Gold , Silver, VIP Normal สามารถเปลี่ยนเป็น 2 ล้านบาทต่อวัน แต่ผู้ใช้สถานะ e- KYC จะถูกจำกัดวงเงินสูงสุดที่ 100,000 บาทต่อวัน
 • **วงเงินสูงสุดของลูกค้า Privilege Banking คือ 1 ล้านบาทต่อวัน ลูกค้าทั่วไป สามารถขยายวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน
 • ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร ณ. วันที่ 8 มกราคม 2564 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถสอบถาม Call Center แต่ละธนาคารอีกครั้ง
 • วงเงินดังกล่าว เป็นวงเงินสูงสุดที่สามารถปรับได้ บนแต่ละ Mobile Banking โดยไปที่เมนู "การตั้งค่า" ของแต่ละแอปพลิเคชัน
 • เพื่อปรับ วงเงินสูงสุด ของแต่ละธนาคาร กรุณาตรวจสอบจากบน "การตั้งค่า" ของ Mobile Banking หรือ สอบถาม Call Center ของธนาคารนั้นๆ

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเช็ค

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่งเช็ค

ขออภัย

ท่านกรอกเบอร์มือถือ ไม่ตรงกับที่ทางธนาคารมีบันทึก

ตัวอย่าง เลขที่บัญชีหลักทรัพย์

คือ เลขบัญชีพอร์ตหุ้นที่เปิดกับไว้กับโบรคเกอร์
ไม่ใช่ เลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน
ไม่ใช่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่ใช่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

บิลของท่าน ได้ถูกส่งไปที่ แอปพลิเคชัน K PLUS

กรุณาชำระเงินผ่าน K PLUS บนมือถือของท่าน

รองรับทั้ง iOS, Android และ Huawei App Gallery

ขออภัย

ท่านไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ KS Call Center 02-796-0011

ขออภัย

คุณใส่รหัส OTP ไม่ถูกต้อง หรือรหัสหมดอายุ
กรุณากด “ขอรหัสอีกครั้ง”

ขออภัย

คุณใส่รหัส OTP ไม่ถูกต้องติดต่อกันครบจำนวนที่ธนาคารกำหนด
กรุณารอ 15 นาทีเพื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง

ขออภัย

ท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือท่านไม่ใช่ลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กรุณาตรวจสอบข้อมูล


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ KS Call Center 02-796-0011

ขออภัย

-